مزیت های آبیاری تحت فشار

مشاهده در قالب PDF
چاپ
فرستادن به ایمیل

مزیت های آبیاری تحت فشار عبارتند از  :


1-    صرفه جویی در میزان مصرف آب
2-    انجام عملیات زراعی همزمان با آبیاری
3-    عدم نیاز به تسطیح جاده سرویس و ایجاد کانال آبیاری
4-    امکان آبیاری در زمین های ناهموار
5-    کنترل ساده تر علف های هرز و آفات و امراض
6-    امکان مصرف کودهای شیمیایی محلول سموم علف کش ها و سایر مواد شیمیایی همراه با آبیاری
7-    جلوگیری از فرسایش و شستشوی مواد غذایی خاک
8-    جلوگیری از سرمازدگی نباتات و درخت ها
9-    امکان استفاده از آب شور
10-    افزایش راندمان استفاده از نهال های تولیدی
11-    افزایش کیفیت و کمیت محصول
12-    کاهش هزینه های تولید
13-    مدیریت آسان مزرعه
14-    نیاز کمتر به نیروی انسانی